HomeAlgemene voorwaarden

Algemeen

Op het aanbod en de verkoop van producten op https://www.parhazaar.com zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

De Klant is verplicht deze algemene verkoopvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het verzenden van de bestelling houdt in dat u volledig op de hoogte bent van en uitdrukkelijk akkoord gaat met de hieronder vermelde algemene verkoopvoorwaarden en de voorwaarden op het bestelformulier.

De producten op https://www.parhazaar.com zijn bedoeld voor volwassen klanten. Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je toestemming hebben van een van je ouders, of een wettelijke voogd, voordat je iets kunt kopen op de website

Inhoudsopgave

Taal

Nederlands: Deze Algemene Voorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op Par hazaarwww.parhazaar.com/algemene-voorwaarden, in het Nederlands, Engels en Frans. De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de enige authentieke.

English: These General Terms and Conditions are available on request and can also be consulted on www.parhazaar.com in Dutch and English. Only the Dutch version of these General Terms and Conditions is legally valid.

Français: Ces conditions générales sont disponibles sur simple demande et peuvent également être consultées sur www.parhazaar.com, en néerlandais, anglais et français. La version néerlandaise de ces conditions générales est la seule authentique.

Definities

2.1.“par hazaar”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Loko”, met maatschappelijke zetel te B- 3500 Hasselt, Vooruitzichtstraat 42 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Hasselt, afdeling Hasselt onder het nummer 0478.699.354 en gekend bij de BTW- administratie onder het nummer BE 0478.699.354, gerechtelijk arrondissement Hasselt.

2.2.“Algemene Voorwaarden”: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden met betrekking tot de Website, demo avonden of een Par hazaar pop-up winkel.

2.3.“Koper”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere product(en) of diensten aankoopt via e- mail gericht aan par hazaar, via de Website, tijdens een demo avond of een tijdelijke pop-up par hazaar winkel, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt en eenieder die in naam en/of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon één of meerdere product(en) of diensten aan par hazaar, via mail, via de website, tijdens een demo avond of een tijdelijke pop-up par hazaar winkel, hiervoor een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt.

2.4.“Consument”: elke Koper die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden één of meerdere product(en) of diensten aankoopt aan par hazaar, via de website, tijdens een demo avond of een tijdelijke pop-up par hazaar winkel.

2.5.“Website”: https://www.parhazaar.com

2.6.“Klachtenbrief”: een (al dan niet elektronisch) schrijven, met nauwkeurige vermelding van de aangekochte producten en/of diensten, een gedetailleerde opgave van de klacht, de niet-conformiteit en/of het gebrek, en onder vermelding van het referentienummer van volgende documenten (voor zover van toepassing): het order van de Koper, de Orderbevestiging, zoals hierna gedefinieerd, de leveringsbon en de factuur.

Toepasbaarheid

3.1 De rechtsverhouding tussen de Koper en par hazaar en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige) (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de Orderbevestiging, zoals hierna gedefinieerd; (3) deze Algemene Voorwaarden; (4) de artikelen 4-39 en 41-88 van het Weens Koopverdrag; (5) het Belgische recht. Par hazaar wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die par hazaar uitdrukkelijk schriftelijk met de Koper is overeengekomen. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten. De Koper aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bepalen dat zij als enige van toepassing. Door het gebruik van de website, het aanmaken van een account op de website, het vullen van het digitale winkelmandje op de website, het plaatsen van een bestelling en/of het sluiten van enige overeenkomst via e-mail gericht aan par hazaar, via de website tijdens een demo avond of een tijdelijke pop-up par hazaar winkel verklaart de Koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en verplichtingen zoals deze vermeld staan op de Website. De Koper is in deze gevallen dan ook gebonden door deze Algemene Voorwaarden en alle daarin vermelde rechten en verplichtingen.

3.2 Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Koper worden verleend krachtens de toepasselijke nationale wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen par hazaar en de Koper, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Algemene Voorwaarden.

3.3 Par hazaar heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de Algemene Voorwaarden bij het vullen van het digitale winkelmandje op de Website van par hazaar, het plaatsen van een bestelling en/of het sluiten van enige overeenkomst via e-mail gericht aan par hazaar of via de Website te raadplegen.

Offerte, order, tot totstandkoming aankoop

4.1 Elk aanbod op de website, in catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders en andere publicitaire aankondigingen is slechts informatief. Par  hazaar   mag   de   aanbiedingen   op   de   Website   op   elk   ogenblik   aanpassen   of  intrekken. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen en/of  kennelijke fouten in het aanbod binden par hazaar niet. Ondanks het feit dat de catalogi, Website en andere publicitaire aankondigingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk  dat  de  aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Par hazaar is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Par hazaar is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.

4.2 Par hazaar probeert zoveel mogelijk maatregelen te nemen zodat de foto’s op de site getrouwe reproducties zijn van de originele producten. Er kunnen echter altijd verschillen zijn vanwege de technische kenmerken en resolutie van kleuren op de computer die u gebruikt. Bijgevolg is par hazaar niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de productfoto’s op de site om de bovenstaande technische redenen, dit omdat deze foto’s alleen voor illustratieve doeleinden zijn.

4.3 Omdat we verschillende items maken van één huid zal de print per item verschillen. Daarom kan de print bij het bestellen afwijken van de getoonde afbeeldingen op de website. Dit is iets waar we niet voor kunnen kiezen

4.4 Offertes van par hazaar zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de Koper, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten.

4.5 De overeenkomst tussen par hazaar en de Koper komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is par hazaar in rechte te verbinden, het order van de Koper elektronisch bevestigt, dan wel zodra par hazaar de uitvoering van het order opstart (hierna de “Orderbevestiging” genoemd).

4.6 par hazaar behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren.

4.7 Par hazaar behoudt zich het recht voor het order en/of de overeenkomst, zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder enig recht van verhaal ten opzichte van par hazaar, geheel of gedeeltelijk te annuleren indien bepaalde producten niet voorradig zijn.

4.8 Ingeval een order en/of overeenkomst door of lastens een Koper, die niet als een Consument kan worden beschouwd, wordt geannuleerd, is deze Koper gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 25 % van het totale factuurbedrag, onverminderd het uitdrukkelijke recht van par hazaar om een hogere schadevergoeding te vorderen indien daartoe het bewijs wordt geleverd.

4.9 De Consument kan een bestelling, alvorens deze is verstuurd, steeds kosteloos annuleren door contact op te nemen met par hazaar via info@parhazaar.com. Annulering van een bestelling door de Consument nadat deze is verstuurd, moet gebeuren in overeenstemming met de procedure voor herroeping, zoals voorzien in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

Herroepingsrecht

5.1 De Consument beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de producten aangekocht via via e- mail gericht aan par hazaar, via de Website, tijdens een demo avond of een tijdelijke pop-up par hazaar winkel. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de Consument het recht om de overeenkomst binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van redenen, te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

5.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument par hazaar via een ondubbelzinnige verklaring per post, Vooruitzichtstraat 42 bus2, 3500 Hasselt of per e-mail, info@parhazaar.com op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (te downloaden op de Website) maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Consument zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5.3 Als de Consument de overeenkomst herroept, ontvangt de Consument de betalingen die hij op dat moment reeds aan par hazaar heeft gedaan met betrekking tot het betreffende product en/of de betreffende producten terug, exclusief leveringskosten onverwijld en niet later dan 14 kalenderdagen nadat par hazaar op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de overeenkomst te herroepen, rekening houdend met hetgeen bepaald in artikel 16.2 van deze Algemene Voorwaarden. Par hazaar betaalt de Consument alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval  zal de Consument voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Par hazaar mag wachten met de terugbetaling tot par hazaar de producten heeft terug gekregen of de Consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

5.4 De Consument dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan par hazaar heeft meegedeeld, aan par hazaar terug te zenden of te overhandigen. De Consument moet de producten terugzenden door hen binnen te brengen in een erkende parcel shop. De terugzending gebeurt tijdig indien de Consument de producten in een erkende parcel shop aflevert voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Consument, tenzij anders overeengekomen. Het teruggezonden product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het product in de originele verpakking waarin het product werd verzonden (vergezeld met het retourformulier), teruggezonden te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het product geleverde toebehoren, zodoende dat par hazaar het product ook na herroeping nog kan doorverkopen aan een derde. De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

5.5 Het herroepingsrecht geldt o.m. niet voor:

  • producten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Consument of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon;
  • producten die snel kunnen bederven of verouderen of die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • verzegelde producten die – om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne – niet geschikt zijn om te worden teruggezonden wanneer de verpakking werd geopend (vb. koffie, verzorgingsproducten, );
  • alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt, waarop par hazaar geen invloed heeft;
  • verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verpakking na levering is verbroken;
  • kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties.

5.6 In geen geval beschikt een professionele Koper over het recht tot herroeping.

 

Prijs & kosten

6.1 De opgegeven prijs heeft enkel betrekking op de producten zoals zij woordelijk omschreven zijn. Materiaal, accessoires, toebehoren die niet vermeld zijn bij de informatie over een bepaald product zijn niet inbegrepen. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de opgegeven prijs.

6.2 Alle prijzen worden hetzij in Euro, hetzij in Britse pond uitgedrukt en zijn inclusief BTW, eventuele invoer-/uitvoerrechten en reservatie- en/of administratiekost, doch exclusief eventuele leverings- of verzendingskosten.De verzendingskosten zijn in beginsel niet inbegrepen. Zij zijn afhankelijk van de gekozen plaats van levering, de gekozen verzendingswijze, de totale som van de prijs van de bestelde producten, etc. Tijdens het online – bestelproces zal worden aangegeven hoeveel verzendingskosten precies aangerekend zullen worden. De gekozen verzendingswijze en uiteindelijke verzendingskosten worden eveneens vermeld op de Orderbevestiging die de Koper bij het sluiten van de overeenkomst ontvangt. Bijkomende kosten die gepaard gaan met de keuze van betalingsmogelijkheid door de Koper kunnen door par hazaaraan de Koper worden aangerekend.

6.3 Par hazaar behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de overeenkomst wordt gesloten, conform artikel 4.3 van deze Algemene Voorwaarden. Kennelijke fouten, manipulaties of vergissingen (zoals evidente onjuistheden) kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door par hazaar worden rechtgezet.

6.4 Valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, (milieu)heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies (louter exemplaire opsomming), die optreden tussen de Orderbevestiging en de levering van de producten kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs. Indien de prijs wordt verhoogd, heeft de Koper evenwel het recht, binnen de 48 uur, de overeenkomst te ontbinden zonder kosten. Deze ontbinding kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding door par hazaar.

Levering van de aangekochte goederen

7.1 Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen standaard conform de Incoterm® “Delivered Duty Paid” (DDP) (Incoterms ® 2010) op het door de Koper opgegeven leveringsadres, of indien er op dit adres niemand aanwezig is, op het conform artikel 7.2 aangeduide reserveadres. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de producten gaat bijgevolg over op het moment van de effectieve levering op een van voormelde adressen. Op dit moment is par hazaar eveneens bevrijd van haar leveringsverplichting.

7.2 Behoudens hetgeen bepaald in artikel 7.7 hieronder, zal par hazaar, indien er bij de aanbieding van de producten op het door de Koper opgegeven leveringsadres niemand aanwezig is, de producten leveren bij buren of in de dichtstbijzijnde door par hazaar erkende parcel shop, zonder recht op verhaal in hoofde van de Koper ten aanzien van par hazaar.

7.3 Indien de Koper nalaat de geleverde producten in de erkende parcel shop op te halen binnen een termijn van 7 kalenderdagen na levering, zullen de producten worden teruggezonden aan de maatschappelijke zetel van par hazaar. De kosten van deze terugzending, alsook de hieraan verbonden kosten (zoals, maar niet beperkt tot belastingen, BTW, bewaarkosten, etc.) zijn voor rekening van de Koper. In dergelijk geval zal de overeenkomst tussen par hazaar en de Koper worden geacht ontbonden te zijn, zonder recht op verhaal in hoofde van de Koper ten aanzien van par hazaar. De door de Koper eventueel reeds betaalde prijs zal door par hazaar worden terugbetaald, onder aftrek van voormelde kosten van terugzending en eventuele daaraan verbonden kosten.

7.4 Elke levering die niet expliciet werd voorzien in de overeenkomst en/of de Orderbevestiging wordt geacht een bijkomende levering te zijn op vraag van de Koper en wordt als dusdanig aangerekend.

7.5 Uitgezonderd met betrekking tot overeenkomsten met een Consument, behoudt par hazaar zich steeds het recht voor de leveringen te splitsen of andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

7.6 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, worden de aangekochte producten pas verzonden nadat par hazaar de betaling heeft ontvangen.

7.7 Par hazaar streeft ernaar de aangekochte producten zo spoedig mogelijk te leveren. De leveringstermijn, ook deze op de offertes, bestellingen en Orderbevestigingen, is echter steeds indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van par hazaar t.o.v. de Koper. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de overeenkomst tussen par hazaaren de Koper. Par hazaar kan in ieder geval nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Koper of derden. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

7.8 Indien het door de Klant opgegeven leveringsadres in het Verenigd Koninkrijk ligt, zal de transportdienst, indien er op dit adres niemand aanwezig is, hetzij de producten bij de buren leveren, hetzij een nieuwe poging ondernemen om de producten te leveren. Bij afwezigheid van de Koper bij de laatste poging tot levering, zullen de producten worden teruggezonden aan de maatschappelijke zetel van par hazaar. De kosten van deze terugzending, alsook de hieraan verbonden kosten (zoals, maar niet beperkt tot belastingen, BTW, bewaarkosten, etc.) zijn voor rekening van de Koper. In dergelijk geval zal de overeenkomst tussen par hazaar en de Koper worden geacht ontbonden te zijn, zonder recht op verhaal in hoofde van de Koper ten aanzien van par hazaar. De door de Koper eventueel reeds betaalde prijs zal door par hazaar worden terugbetaald, onder aftrek van voormelde kosten van terugzending en eventuele daaraan verbonden kosten.

 

Facturatie & betaling

8.1 De Koper dient de facturen steeds integraal vooraf te betalen en draagt alle eventuele kosten die aan deze betaling verbonden zijn.

8.2 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van par hazaar of conform de door de Website aangeboden

8.3 De Koper moet zijn klachten met betrekking tot facturen, op straffe van ontvankelijkheid, binnen een termijn van 3 werkdagen na factuurdatum aan par hazaar melden per klachtenbrief. Deze klachten ontslaan de Koper niet van zijn

8.4 Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen:

1.is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interest verschuldigd aan een jaarlijkse rentevoet van 12 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;

2.is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van vijfentwintig euro (€ 25,00) per factuur;

3.is de Koper van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;

4.worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van par hazaar op de Koper onmiddellijk opeisbaar; 

5.en heeft par hazaar het recht de geleverde producten terug te vorderen van de Koper, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met/bestellingen van de Koper te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.

De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor par hazaar redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper verliest.

8.5 Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

8.6 De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van par hazaar geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de desbetreffende factuur.

8.7 Door het bestellen van een product verklaart de Koper zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door par hazaar, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

Eigendomsvoorbehoud

9.1 De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling van de hoofdsom, interesten en kosten door de Koper de exclusieve eigendom van par hazaar. Tot zolang mag de Koper de gekochte producten niet verkopen of verpanden aan een derde of er op enige wijze over beschikken. Indien de Koper de aangekochte producten toch doorverkoopt alvorens de hiervoor genoemde bedragen volledig en correct te hebben betaald, gaat voormeld recht over op de resulterende verkoopprijs. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Koper vanaf de levering. De Koper verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van par hazaar te wijzen (bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou leggen).

9.2 Ingeval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, heeft par hazaar van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de reeds geleverde producten terug te vorderen van de Koper. Wanneer par hazaar de producten terug ontvangt en deze zich nog in goede staat bevinden (hierbij wordt onder meer correcte bewaring en gebruik van deze producten geëvalueerd), worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Koper onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles geldt onverminderd het recht van par hazaar om hogere schade te bewijzen.

9.3 Ingeval van schending van het eigendomsvoorbehoud bekomt par hazaar ten aanzien van de Koper die geen Consument is, een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de betreffende producten en is de Koper aan par hazaar een forfaitaire schadevergoeding van 35 % van het totale factuurbedrag verschuldigd.

Aanvaarding, garantie & klachten

10.1 De Koper moet direct bij de in ontvangst name van de aangekochte producten een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op (louter exemplaire opsomming): hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc. De Koper dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering per Klachtenbrief (per post of via info@parhazaar.com) mee te delen aan par hazaar, bij gebreke waaraan de Koper wordt geacht de geleverde producten te aanvaarden zoals overeengekomen.

10.2 Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door par hazaar geleverde producten wordt beschouwd als zijnde goedkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende producten, en bevrijdt par hazaar van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid conform artikel 14 van de Algemene Voorwaarden.

10.3 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 48 uur na ontdekking van het gebrek per Klachtenbrief (per post of via e- mail) worden gemeld aan par hazaar. Dergelijke klachten kunnen aan par hazaar worden gemeld binnen de wettelijke garantietermijn, met dien verstande dat par hazaar niet zal instaan voor eventueel kwaliteitsverlies dat zou ontstaan door oorzaken inherent aan de aard van het product (door onder meer, maar niet beperkt tot, normale veroudering). In geen geval zal par hazaar instaan voor kwaliteitsverlies en beschadigingen ingevolge verkeerde behandeling of verkeerd gebruik van de producten door de koper.

10.4 Bij klachten die tijdig en correct aan par hazaar worden gemeld, zal par hazaar naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige producten, vervangen, in zoverre dezelfde producten nog in voorraad zijn; of (2) het foutief gedeelte crediteren aan de prijs weergegeven in de overeenkomst of, bij ontbreken hiervan, in de orderbevestiging.

10.5 De Koper mag in geen geval producten terugsturen aan par hazaar op grond van dit artikel 10 zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van laatstgenoemde. Par hazaar behoudt zich het recht voor om samen met de Koper ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. Par hazaar zal de Koper desgevallend contacteren teneinde de door par hazaar aanvaarde retour van producten praktisch te regelen, waarbij par hazaar de kosten voor haar rekening zal nemen.

10.6 De eventuele vervanging van producten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen parbhazaar en de koper.

10.7 Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten ontheffen de Koper in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst, de Orderbevestiging, deze Algemene Voorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).

10.7 De Koper is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

Bepalingen met betrekking tot cadeaubonnen

11.1 Cadeaubonnen zijn geldig en kunnen worden ingeruild binnen een termijn van 2 jaar na

Aansprakelijkheid

12.1 Met uitzondering van de vrijwaring door par hazaar volgens de garantiebepaling in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van par hazaar ten aanzien van de Koper beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (1) het respectievelijke factuurbedrag (excl. BTW); (2) het bedrag dat par hazaar in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door par hazaar aangegane polis BA-aansprakelijkheid.

12.2 Par hazaar is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder daartoe beperkt te zijn, omzetverlies, schade aan derden), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Koper of van een derde, ongeacht of deze daad al dan niet een fout of nalatigheid vormt, (3) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product met andere producten, (4) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Koper, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen.

12.3 De Koper erkent dat par hazaar geen garantie biedt dat de producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België, zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de Koper door par hazaar, zodoende dat par hazaar niet verantwoordelijk kan gesteld worden in het kader van wetgeving uit andere landen en/of voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

12.4 Uitsluitend de Koper is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte producten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.

Vrijwaring

13.1 De Koper zal par hazaar volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Koper, in strijd met de schriftelijke overeenkomst, de Orderbevestiging, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de koper.

13.2 De Koper zal par hazaar schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de onder artikel 15.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde vorderingen en/of procedures.

Promoties

14.1 Par hazaar is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

14.2 In geval van overmacht of hardship kan par hazaar naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke toekomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. par hazaar: (1) aan de Koper voorstellen om de ontbrekende producten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen par hazaar en de Koper buitengerechtelijk ontbinden; en/of (4) de Koper uitnodigen om de overeenkomst tussen par hazaar en de Koper te heronderhandelen. Indien de Koper niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan par hazaar, overeenkomstig artikel 21 van deze Algemene Voorwaarden, de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Koper tot schadevergoeding te veroordelen.

14.3 Onder overmacht en hardship, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de Orderbevestiging en de levering van de producten; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; enz…

Overmacht & hardship

15.1 Promotionele toegiften door par hazaar, in welke vorm dan ook (zoals, maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen, zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op één (1) bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.

15.2 Ingeval de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht voor producten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een promotie – actie, houdt par hazaar zich het recht voor om de prijs van de producten die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van de herroeping te herrekenen. Bijvoorbeeld: promotieactie die inhoudt dat bij aankoop van product A, product B aan de halve prijs kan worden verkregen. De Koper herroept product A. Alsdan is niet langer voldaan aan de promotievoorwaarden en zal voor product B de volle prijs moeten worden betaald. Par hazaar zal in dat geval de gelden terugstorten, conform artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden, met aftrek van het bijkomende gedeelte dat nog voor product B betaald moet worden.

Netting

16.1 In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen par hazaar en de Koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen par hazaar en de Koper steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

16.2 Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Koper en par hazaar doorgevoerde schuldvergelijking.

Rechtsverwerking

17.1 Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niet-toepassen door par hazaar van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

Opschorting & ontbinding

18.1 In geval van enige verandering in de toestand van de Koper, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Koper kunnen schaden, houdt par hazaar zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Koper op te schorten tot het ogenblik dat de Koper afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Koper ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van par hazaar om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

18.2 Indien de overeenkomst tussen par hazaar en de Koper wordt beëindigd, al dan niet onder toepassing van het in artikel 20.1 van deze Algemene Voorwaarden omschreven ontbindingsrecht, verliest de Koper het recht om van par hazaar te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst.

Intelectuele eigendom

19.1 Par hazaar blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op aan de door haar geleverde producten. Par hazaar garandeert over de nodige licenties te beschikken voor het aanbieden van haar productenassortiment.

Persoonsgegevens & beeldmateriaal

20.1 De Koper geeft aan par hazaar de toelating om de door de Koper verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door par hazaar  aangeboden producten. De Koper geeft par hazaar de toestemming deze gegevens aan derden over te maken voor de afhandeling van de bestelling.

20.2 De Koper kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Koper geen commerciële informatie van par hazaar meer wenst te ontvangen, dient de Koper par hazaar hiervan op de hoogte te brengen:

20.3 De Koper geeft aan par hazaar de toelating om beeldmateriaal van de bij de Koper geleverde producten te gebruiken voor: (louter exemplatieve opsomming) algemene informatie, publicitaire doeleinden, publicatie op de Website, publicatie in folder(s),

20.4 Par hazaar verbindt zich ertoe in het kader van de bescherming van persoonsgegevens, naar best vermogen gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn voor de bescherming van eventueel door haar verwerkte persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en tegen iedere andere niet-toegelaten verwerking van die persoonsgegevens.

20.5 Meer over de persoonsgegevens kan je vinden op www.parhazaar.com/

 

Geschillen

21.1 Alle mogelijke geschillen tussen Par hazaar en de koper vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van Par Hazaar.

-
Dutch